1st Floor /Asklipiou 95, Exarcheia, Athens, Greece