1st Floor / Valtetsiou 16, Exarcheia, Athens, Greece