I will write in my mother language it will be much easier for me to express my self , so please use the translator

בשנת 2016 בצהרי יום שגרתי פגשתי במאיר, מורי ורבי בתחום המגורים המשותפים . במהלך השיחה שאל אותי מאיר האם ארצה להצטרף אליו ליריד אומנות בינלאומי שמתקיים באתונה באותו החודש ובמקביל לבדוק את שוק הנדלן בעיר. המשך יבוא